Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG LÒNG HỒ THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Hoàng Xuân Trọng, Nguyễn Hoàng Yến

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết đã nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững, đánh giá tiềm năng du lịch tự nhiên và kinh tế - xã hội, xác định những cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm yếu chính của du lịch vùng lòng Hồ thuỷ điện Sơn La. Từ đó, đề xuất 4 phương án chiến lược: marketing đặc trưng hấp dẫn, marketing cơ sở hạ tầng, marketing hình ảnh địa phương và marketing con người, đề xuất 03 khuyến nghị đối với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm thực hiện hiệu quả các chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững lòng Hồ thủy điện Sơn La.
Từ khoá: chiến lược marketing địa phương; du lịch bền vững; lòng Hồ thuỷ điện Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt