Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Pháp

Tóm tắt


Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là một sáng tạo độc đáo của Đảng Cộng sản Việt
Nam, có giá trị lí luận, thực tiễn và thời đại sâu sắc, là nguồn cội làm nên những thắng lợi to lớn trong cuộc đấu
tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ
nghiên cứu tài liệu, khái quát thực tiễn cách mạng, bài viết đi vào làm rõ thêm về quá trình hình thành, phát triển
và những đặc điểm cơ bản đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ khóa: Cách mạng tư sản dân quyền; Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt