Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CHI BỘ CỘNG SẢN NHÀ NGỤC SƠN LA VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁC NGỘ CÁCH MẠNG TRONG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC SƠN LA (1939-1945)

Phạm Văn Lực

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến quá trình hình thành nhà Ngục Sơn La, sự thành lập Chi bộ Cộng sản nhà Ngục
Sơn La (12-1939) và công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng đồng bào các dân tộc Sơn La trong những năm
1939-1945; sự ra đời của những tổ chức cách mạng đầu tiên trong đồng bào Thái đánh dấu bước phát triển về
chất trong phong trào cách mạng ở Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bài báo cũng rút ra một số kết luận về nhà
Ngục Sơn La và vai trò của nó đối với phong trào cách mạng ở địa phương.
Từ khóa: Chi bộ Cộng sản Ngục Sơn La, giác ngộ, quần chúng.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt