Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHẬN DẠNG VÀ ỨNG DỤNG PHÂN PHỐI NHỊ THỨC TRONG THỐNG KÊ

Đặng Kim Phương

Tóm tắt


Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về nhận dạng và ứng dụng qui luật phân phối
nhị thức cho sự đo lường được thực hiện trong các điều kiện quan sát hay thí nghiệm, để giải một số bài toán xác
suất thống kê, trong đó có những bài toán thống kê có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Đồng thời
chúng tôi cũng đưa ra một hệ thống ví dụ minh họa nhằm cung cấp một số kĩ năng giải quyết bài toán trong thực
tiễn khi nghiên cứu khoa học thực nghiệm.
Từ khóa: Đại lượng ngẫu nhiên, Trung bình, Phương sai, Độ lệch chuẩn, Kiểm định giả thiết thống kê.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt