Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON TÔ HIỆU THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Lường Thị Định, Lò Thị Thảnh

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung vào giải quyết nhiệm vụ khảo sát thực trạng giáo dục đa văn hóa cho trẻ
mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trường mầm non Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Từ đó, đề xuất một số biện pháp
giáo dục đa văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở trong và ngoài lớp học giúp các trẻ tự tin và phát triển toàn diện
trong môi trường đa dạng văn hóa, góp phần định hướng tiến trình toàn cầu hóa theo hướng tích cực với các giá
trì tốt đẹp, bình đẳng, tạo nên những công dân có khả năng đóng góp hiệu quả cho sự phát triển đất nước.
Từ khóa: Đa văn hóa, giáo dục đa văn hóa, môi trường giáo dục đa văn hóa, giáo dục mầm non.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt