Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN BƠI LỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA - TỈNH SƠN LA

Nguyễn Văn Quang, Phạm Đức Viễn

Tóm tắt


Bài báo đã đánh giá đúng đắn về thực trạng phong trào tập luyện bơi lội, xác định các
nguyên nhân ảnh hưởng tới sự phát triển phong trào tập luyện bơi lội trên địa bàn thành phố Sơn
La. Từ đó, đề xuất được 4 giải pháp phát triển phong trào tập luyện bơi lội trên địa bàn thành phố
Sơn La - tỉnh Sơn La.
Từ khoá: Thực trạng tập luyện bơi lội, phong trào tập luyện bơi lội, bơi lội thành phố Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt