Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 1975) Ở TRƯỜNG THPT

Chu Thị Mai Hương, Lê Thị Dung

Tóm tắt


Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhận thức của học sinh và góp phần đổi mới
phương pháp dạy học lịch sử, bài viết trình bày về việc phát triển kĩ năng tư duy phản biện cho học sinh trong dạy
học lịch sử ở trường THPT. Bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết và phương pháp điều tra, khảo sát các tác giả
làm rõ những nội dung: Quan niệm về tư duy phản biện; Đặc điểm của tư duy phản biện trong dạy học; Tầm quan
trọng của tư duy phản biện trong dạy học; Các bước phát triển kĩ năng tư duy phản biện. Qua đó, đề xuất các biện
pháp phát triển kĩ năng tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT.
Từ khóa: Tư duy phản biện, Dạy học lịch sử, Phát triển tư duy phản biện.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt