Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH TRÁCH NHIỆM CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Mai Trung Dũng

Tóm tắt


Bài báo đề cập một số biện pháp giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học phổ thông dựa
vào cộng đồng. Có bốn biện pháp giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng
được đề xuất: (1) Hoàn thiện quy trình giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh trong nhà trường phổ thông dựa
vào cộng đồng; (2) Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các lực lượng trong cộng đồng để tạo cơ hội giáo dục tính
trách nhiệm cho mỗi học sinh trong nhà trường phổ thông; (3) Tổ chức giáo dục tính trách nhiệm cho học sinh
trong nhà trường phổ thông thông qua tổ chức các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng; (4) Phát huy
tính chủ động của học sinh trong nhà trường phổ thông rèn luyện tính trách nhiệm của bản thân.
Từ khoá: Trách nhiệm, học sinh phổ thông, giáo dục tính trách nhiệm dựa vào cộng đồng

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt