Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

FRUED VÀ TÍNH DỤC – MỘT CÁCH TIẾP CẬN FREUD AND HUMAN SEXUALITY- ANOTHER APPROACH

Phan Thị Vóc

Tóm tắt


Theo S.Freud, đam mê tính dục giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong đời sống tâm lí, là cội nguồn
của mọi cội nguồn tinh thần con người. Đâu đâu cũng thấy đam mê tính dục “hoành hành”. Đó là nguyên nhân
của bệnh tâm thần cũng như của mọi khả năng sáng tạo, kể cả văn học nghệ thuật.
Đời sống tính dục không phải bắt đầu vào tuổi dậy thì mà được biểu hiện rất sớm vào khi sinh ra một cách rõ
ràng. Nhưng những đặc tính của nó biến đổi theo thời gian vì nó được thúc đẩy bởi sự trưởng thành về mặt sinh
học. Do sự trưởng thành của xung lực này, những năng lượng của nó, hay sự khát dục, chuyển đổi dần từ phần
này sang phần khác của cơ thể, nên đứa trẻ sẽ chuyển dần sang một thời kì mới của sự phát triển tâm lí tính dục.
S.Freud gọi những giai đoạn này là “tâm lí tính dục” nhằm nhấn mạnh sự trưởng thành về mặt sinh lực tính dục
để lại những dấu vết riêng trong sự phát triển tinh thần, nhân cách.
Sự phát triển của chức năng tính dục ở con người được S.Frued phân chia thành năm giai đoạn: giai đoạn môi
miệng, giai đoạn hậu môn, giai đoạn dương vật, giai đoạn tiềm ẩn, giai đoạn sinh dục.
Từ khóa: Tính dục, thỏa mãn, tâm thần.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt