Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Bá Điệp

Tóm tắt


Bài báo đã tiến hành đánh giá thực trạng nội dung và hình thức tổ chức tập luyện trên
630 sinh viên, thực trạng nhận thức của sinh viên về vai trò tác dụng của luyện tập thể dục thể thao
ngoại khóa đối với người tập, xác định các điều kiện cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể
thao ngoại khóa, đồng thời xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến nội dung và hình thức tập luyện.
Từ đó đề xuất 10 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên
trong Nhà trường.
Từ khóa: Nội dung, hình thức, thể thao ngoại khóa, sinh viên.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt