Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÁCH TẠO ĐỘNG LỰC THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 10

Trần Thị Hồng Lê

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về các yếu tố và mức độ ảnh hưởng tới việc tham gia của học
sinh lớp 10 trong giờ học nói cũng như việc sử dụng một số thủ thuật và hoạt động dạy học nhằm tăng cường tính
tích cực của học sinh. Bằng phương pháp nghiên cứu hành động với nhóm khách thể là 64 học sinh lớp 10 trường
TH, THCS, THPT Chu Văn An, nghiên cứu đã chỉ ra một số thay đổi trong việc tổ chức dạy học kỹ năng Nói từ
phía giáo viên như việc ghi nhận kịp thời những nỗ lực của học sinh, tạo môi trường học tập hợp tác, khai thác và
phát triển sách giáo khoa một cách linh hoạt, và sử dụng các kỹ thuật dạy học gắn với nhu cầu của học sinh đã
mang lại kết quả tích cực, khuyến khích sự tham gia học tập kỹ năng Nói của học sinh.
Từ khóa: Học sinh lớp 10, giờ học nói, sự tham gia, thủ thuật, hoạt động học.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt