Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TÍCH HỢP KĨ NĂNG SỐNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nguyễn Thị Hương

Tóm tắt


Bài báo trình bày một số khái niệm công cụ như kĩ năng, giáo dục kĩ năng sống, tích hợp, dạy học tích
hợp. Trên cơ sở phân tích sự cần thiết của việc tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học môn Giáo dục công
dân, bài viết chỉ ra một số nguyên tắc cơ bản của việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong dạy học môn Giáo
dục công dân ở trường trung học cơ sở đó là: nguyên tắc đảm bảo mục tiêu môn học; nguyên tắc đảm bảo hoạt
động tương tác, trải nghiệm; nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn. Tác giả đưa ra một số ví dụ minh họa cho việc sử
dụng từng nguyên tắc đó trong dạy học Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở trong một số bài học cụ thể.
Từ khóa: Nguyên tắc; môn Giáo dục công dân; kĩ năng sống; tích hợp; trường trung học cơ sở.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt