Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ HÌNH THỨC GIÁO DỤC TINH THẦN ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, HỢP TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM – LÀO CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thanh Thủy

Tóm tắt


Ngành Giáo dục Chính trị Trường Đại học Tây Bắc những năm gần đây đang thu hút nhiều Lưu học
sinh Lào sang học tập và rèn luyện, những sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang góp phần không nhỏ gìn giữ
và phát huy mối quan hệ máu thịt và truyền thống Việt Nam - Lào. Vì vậy, giáo dục tinh thần đoàn kết đặc biệt, hợp
tác toàn diện cho sinh viên ngành Giáo dục Chính trị là vô cùng cần thiết. Bài viết đề xuất các hình thức giáo dục
phù hợp, hiệu quả nhằm kế thừa và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã được vun đắp qua bao thế
hệ, tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Tây Bắc.
Từ khoá: Giáo dục, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, quan hệ Việt Nam – Lào.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt