Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Hoàng Phúc

Tóm tắt


Một trong những định hướng cơ bản của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước ta
hiện nay là chuyển từ dạy học nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên,
nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học. Do đó, giảng viên dạy học các môn lý luận chính trị đóng
vai trò là người định hướng nhằm phát triển năng lực tự học, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản giúp người học tự
tiếp cận và giải quyết các vấn đề mà tri thức môn học đặt ra.
Từ khóa: Tự học, năng lực tự học, tự nghiên cứu, dạy học các môn lý luận chính trị.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt