Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ LỚP 4 TẠI XÃ MƯỜNG GIÔN, HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA

Điêu Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Hoài Thanh

Tóm tắt


Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học miền núi là một nhiệm vụ
rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong
học tập và cuộc sống, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục ở miền núi. Bài báo đề cập đến vấn đề tổ chức trò chơi
học tập môn Tiếng Việt nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4 tại xã Mường Giôn, huyện
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Từ khoá: Tổ chức, trò chơi học tập, tiếng Việt, tăng cường tiếng Việt, học sinh dân tộc thiểu số, lớp 4.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt