Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN HOÀNG THẢO ĐƠN CAM (DENDROBIUM UNICUM SEIDENF.)

Vì Thị Xuân Thủy, Đinh Thị Phương, Nguyễn Thị Thúy An, Phạm Hồng Sơn, Hà Đăng Chiến, Vũ Việt Dũng

Tóm tắt


Quả lan Hoàng thảo đơn cam (Dendrobium unicum Seidenf.) 09 tháng tuổi được khử trùng bề mặt bằng HgCl2 0,1% trong 7 phút cho tỷ lệ mẫu sạch, tái sinh cao nhất đạt 63,33%. Thí nghiệm nhân giống Lan
hoàng thảo đơn cam được tiến hành trên môi trường MS (bổ sung saccharose 20 g/l, agar 8 g/l). Tỷ lệ phôi soma đạt cao nhất (65,18%) trên môi trường MS bổ sung thêm BAP 2 mg/l và α-NAA 0,5 mg/l. Phôi soma được nuôi trên môi trường MS bổ sung BAP 2 mg/l và kinetin 1 mg/l là phù hợp cho tái sinh, đạt 30,84 chồi/mẫu, chồi mập,
sinh trưởng tốt, màu xanh đậm. Chồi lan Hoàng thảo đơn cam sinh trưởng tốt nhất trên môi trường MS bổ sung nước dừa 30 ml/l, sau 8 tuần nuôi cấy cây cao 3,65 cm và có 6,12 lá. Môi trường MS chứa 30ml/l nước dừa và α-NAA 0,7 mg/l là tốt nhất cho chồi Hoàng thảo đơn cam ra rễ, đạt 6,28 rễ/ cây dài 0,93cm. Các kết quả trong
nghiên cứu này là cơ sở nhân giống in vitro lan Hoàng thảo đơn cam, để góp phần bảo vệ, phát triển nguồn gen và có thể thương mại hóa loài quý hiếm này.

Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt