Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIỐNG CÂY MẮC CA (Macadamia) TẠI TỈNH SƠN LA

Cao Đình Sơn, Đinh Văn Thái, Phạm Đức Thịnh, Vũ Thị Liên, Trần Hồng Sơn, Hoàng Văn Lực, Phạm Quang Trung

Tóm tắt


Kết quả điều tra tại 8/12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La có trồng cây Mắc ca từ tháng 1/2018 đến tháng 06/2020 cho thấy: diện tích trồng cây Mắc ca từ năm 2003 - 2019 trên toàn tỉnh là 252,62 ha. Trong
đó, huyện Mai Sơn trồng với diện tích lớn nhất là 93 ha; cây Mắc ca được nhân giống từ hạt là 36,81 ha và ghép là 215,81 ha; có 9 nguồn cung cấp cây giống Mắc ca trên địa bàn tỉnh, nguồn cung cấp lớn nhất là từ Ba Vì (Hà Nội) chiếm 56,25%; có 16 giống Mắc ca được trồng tại Sơn La. Đến năm 2020 đã có 43,3 ha diện tích cây Mắc ca cho quả.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt