Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ ÔXY ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT LÚA GIỐNG TAN HIN SỐP CỘP

Lê Quốc Khánh, Khăn Khăm Say Vong, Chung Da Po Xia

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu này đề cập đến phương pháp bảo quản hạt giống lúa bằng cách điều chỉnh
nồng độ ôxy thấp hơn tự nhiên, từ đó tạo ra hạt giống khỏe, góp phần cải tiến kỹ thuật bảo quản hạt
giống sau thu hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển các giống lúa đặc sản của địa phương. Hạt lúa được
xử lý nấm mốc mối, điều chỉnh độ ẩm hạt 12,3%, nhiệt độ môi trường 25°C. Sử dụng chất khử ôxy
Focoar tạo ra các vi môi trường có nồng độ ôxy 0%, 5%, 10%, 21% để bảo quản hạt lúa Ta Hin
trong 9 tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hạt lúa được bảo quản trong điều kiện ôxy thấp 0%, 5%,
10% có tỉ lệ nảy mầm và sự phát triển ban đầu của cây lúa non cao hơn so bảo quản trong nồng độ
ôxy tự nhiên (21%). Nồng độ ôxy tốt nhất giữ cho hạt nảy mầm là ôxy 0% và 5%, tỉ lệ nảy mầm lên
đến 94%.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt