Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC GIẢI TOÁN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 4 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Bùi Xuân Thanh, Lê Văn Thành

Tóm tắt


Tóm tắt: Năm 2020 là năm mà toàn ngành Giáo dục tập trung triển khai chương trình giáo dục
phổ thông mới bắt đầu với lớp 1, theo đó việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học sẽ
được triển khai sâu, rộng trong công tác giảng dạy ở các nhà trường phổ thông. Xu hướng dạy học này
còn khá mới mẻ với giáo viên tiểu học ở các tỉnh miền núi như Sơn La. Việc tổ chức dạy học theo hướng
tiếp cận năng lực sao cho phù hợp với đối tượng học sinh miền núi Sơn La là vấn đề cấp thiết cần nghiên
cứu hiện nay. Bài viết trình bày các nguyên tắc và đề xuất một số biện pháp dạy học giải toán cho học
sinh lớp 4 trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La theo định hướng tiếp cận, phát triển năng lực.
Từ khoá: Dạy học giải toán, lớp 4, phát triển năng lực.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt