Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG

Chu Thị Mai Hương, Lê Thị Dung

Tóm tắt


Tóm tắt: Nhằm nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên và kĩ năng học
tập trực tuyến cho học sinh, bài viết trình bày một số biện pháp tổ chức dạy học trực tuyến cho
học sinh trong dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông. Bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết
và phương pháp điều tra, khảo sát, nhóm tác giả làm rõ những nội dung: Các mô hình dạy học
trực tuyến; Các thao tác cơ bản khi tổ chức dạy học trực tuyến; Đề xuất một số biện pháp tổ
chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt