Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

LỒNG GHÉP TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUÂN SỰ VÀO GIÁO DỤC Ý THỨC QUỐC PHÕNG CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO 20 DỤC QUỐC PHÕNG VÀ AN NINH - TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HIỆN NAY

Phạm Thành Luân

Tóm tắt


Tóm tắt: Sau khi nghiên cứu tính cấp thiết về việc giáo dục ý thức quốc phòng cho sinh
viên thông qua quá trình lồng ghép tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh hiện nay. Đề tài làm rõ
cơ sở khoa học việc lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự trong quá trình giáo dục ý
thức quốc phòng; làm rõ thực trạng lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự vào việc giáo
dục ý thức quốc phòng cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trường
Đại học Tây Bắc hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao ý thức quốc
phòng cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hiện nay.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt