Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

XÁC LẬP Ý NGHĨA CỦA ĐỊA DANH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA

Tòng Thị Quỳnh Hương, Lò Văn Hùng, Bạc Cầm Tam Thảo

Tóm tắt


Tóm tắt: Địa danh là tên gọi các đối tượng địa lý (tên vùng, tên sông, tên núi, tên địa hình,
tên nơi cư trú, tên hành chính…) được con người đặt ra, nó thể hiện sự phân biệt giữa các đối
tượng trên bề mặt Trái Đất. Việc nghiên cứu địa danh có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát
triển kinh tế - xã hội của các địa phương, trong đó có du lịch của Quỳnh Nhai. Các địa danh tại
Quỳnh Nhai chủ yếu có nguồn gốc phát âm từ tiếng Thái; do lịch sử định cư và giao thoa văn
hóa, hiện nay nhiều địa danh bị đọc, viết khác đi, hiểu sai (kể cả trên các bản đồ địa hình, địa
chất...) và phần lớn người dân và du khách không biết ý nghĩa của địa danh. Trong khuôn khổ
bài báo này, tác giả làm rõ cách phân loại địa danh và xác lập ý nghĩa của chúng phục vụ cho
phát triển du lịch tại Quỳnh Nhai dưới góc độ Địa lý học.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt