Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ÂM NHẠC, CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Trần Anh Đức

Tóm tắt


Tóm tắt: Để đảm bảo việc dạy và học môn phương pháp giáo dục âm nhạc theo những tiêu
chuẩn mới của giáo viên mầm non hiện nay, các giảng viên dạy âm nhạc cần cập nhật thường xuyên
chương trình đổi mới về dạy học âm nhạc mầm non. Các giảng viên âm nhạc cần phải bổ sung, hình
thành năng lực và phải làm rõ được nội dung đổi mới dạy học âm nhạc mầm non, cho sinh viên
ngành giáo dục mầm non. Bên cạnh đó mỗi giảng viên cần đưa ra được những giải pháp cụ thể vào
bài giảng của mình, để giúp sinh viên ngành giáo dục mầm non đạt được kết quả và chất lượng cao,
sau khi hoàn thành học phần „Lý luận và Phương pháp giáo dục âm nhạc‟.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt