Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC VIẾT TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÔ HIỆU TỈNH SƠN LA

Nguyễn Thị Tâm

Tóm tắt


Tóm tắt: Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ thông và là ngôn ngữ chính thức trong giáo dục nhưng
đối với học sinh nói chung và đặc biệt đối với học sinh dân tộc thiểu số, việc nói và viết đúng
tiếng Việt luôn là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu. Báo cáo tập trung khảo sát và đánh giá
thực trạng năng lực viết tiếng Việt của học sinh Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu tỉnh Sơn
La trên cứ liệu những bài làm văn ở các bình diện chính tả, từ ngữ và câu. Những số liệu và kết
quả khảo sát sẽ là căn cứ thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu và đưa ra biện pháp nhằm nâng cao
năng lực viết tiếng Việt cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu tỉnh Sơn La.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt