Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

PHÁT HUY VAI TRÕ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH SƠN LA HIỆN NAY

cao Thị Hạnh

Tóm tắt


Tóm tắt: Hệ thống chính trị ở cơ sở là cấp tổ chức hành động và vận động nhân dân thực hiện
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình xây dựng nông thôn
mới ở tỉnh Sơn La, hệ thống chính trị cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc quán triệt, cụ
thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; lập đề án, quy hoạch; tuyên truyền vận động; tổ chức
thực hiện, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, giám sát và kiến nghị lên
cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, hệ
thống chính trị cấp cơ sở đã phát huy tốt vai trò; tuy nhiên, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế
trong việc đảm nhận vai trò của các thành viên hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt