Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TÓM TẮT

Đèo Thị Thủy

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển
kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, trường Đại học Tây Bắc. Kết quả khảo sát
trên 85 sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị, trường Đại học Tây Bắc cho thấy hầu hết sinh viên
còn khó khăn, lúng túng khi thực hành các kỹ năng mềm, chưa có định hướng đúng đắn cho việc phát
triển và hoàn thiện kỹ năng mềm mặc dù nhà trường, khoa Cơ sở đã chú trọng về việc đào tạo và rèn
luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Nguyên nhân là do quan điểm, nhận thức và ý thức rèn luyện kỹ năng
mềm của sinh viên, cùng với những khó khăn, hạn chế về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và nguồn lực
tài chính cho đào tạo kỹ năng mềm của nhà trường.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt