Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGƢỜI KHƠ MÖ Ở BẢN THÀN (XÃ CHIỀNG PẰN, HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA)

Lương Hoài Thanh

Tóm tắt


Tóm tắt: Người Khơ Mú tại huyện Yên Châu sinh sống tập trung chủ yếu tại Bản Thàn, xã
Chiềng Pằn; sống xen kẽ với các nhóm dân tộc khác (chủ yếu là người Mông, Xinh Mun) tại các
xã Phiêng Khoài, Viêng Lán, Nà Và, Tú Nang, Huổi Khoa…; đời sống của người Khơ Mú tại
bản tuy còn nhiều khó khăn nhưng đang từng bước thay đổi theo chiều hướng tích cực, đặc biệt
là chuyển đổi cây trồng để đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Để thấy được sự thay đổi
trong đời sống của người dân tại bản, chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là
điền dã dân tộc học, hồi cố tư liệu cũng như tổng hợp, kế thừa các tài liệu nghiên cứu đi trước về
người Khơ Mú để có được những ghi chép chân thực, góp phần tái hiện một phần đời sống của
người dân tại bản. Từ những kết quả nghiên cứu đó, chỉ ra được những nét truyền thống trong
đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như rút ra được những chuyển biến, thay đổi
trong quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa của người dân với các nhóm dân tộc khác tại huyện.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt