Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

HÂN VẬT TÍNH DỤC TRONG TIỂU THUYẾT DƯỚI TÁN RỪNG THỐT NỐT CỦA NGUYỄN TAM MỸ

Phạm Khánh Duy

Tóm tắt


óm tắt: Tính dục là một trong những vấn đề xuất hiện phổ biến trong văn học hiện đại Việt
Nam. Trong đó, kiểu nhân vật bản năng tính dục đã được các tác giả tập trung xây dựng, khai
thác ở góc độ khao khát tính dục, những ẩn ức, những hành vi nổi loạn và cả những cô đơn, đau
khổ khi không được thỏa mãn nhu cầu bản năng. Bài viết đã vận dụng lý thuyết tính dục trong
phân tâm học để soi chiếu vào các nhân vật trong tiểu thuyết Dưới tán rừng thốt nốt của Nguyễn
Tam Mỹ, sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê - phân
loại, phương pháp cấu trúc - hệ thống, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh
để làm rõ những biểu hiện của tính dục trong đối tượng nghiên cứu. Từ đó, có thể nhận thấy sự
quan tâm của nhà văn đối với con người cá nhân trong cuộc chiến tranh sinh tử diễn ra trên đất
bạn Campuchia từ năm 1979 đến năm 1989.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt