Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC LỰC LƢỢNG CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI QUỐC GIA CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Phan Văn Tiển

Tóm tắt


Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu các vần đề lý luận và thực trạng phối hợp các lực lượng
cộng đồng giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho sinh viên Trường Đại học
Tây Bắc, đề xuất các biện pháp nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho
sinh viên trong Nhà trường.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt