Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NGUỒN THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA

Đào Thị Vân Anh

Tóm tắt


Tóm tắt: Trên cơ sở bộ dữ liệu sơ cấp được thu thập qua điều tra, khảo sát từ 128 hộ gia
đình các dân tộc thiểu số tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và áp dụng mô hình phân tích hồi quy
đa biến, nghiên cứu đã chỉ rõ một số nhân tố tác động đến nguồn thu nhập của hộ gia đình các
dân tộc thiểu số tại đây, bao gồm: số thành viên (nhân khẩu) của hộ gia đình, số người trong độ
tuổi lao động, diện tích đất canh tác và giá trị của phương tiện sản xuất được hộ gia đình sử
dụng. Dữ liệu khảo sát cho thấy chưa thể khẳng định được sự tác động của nhân tố trình độ học
vấn của chủ hộ, nhân tố số thành viên của hộ gia đình có tác động lớn nhất, nhân tố giá trị
phương tiện sản xuất có ảnh hưởng ít nhất tới nguồn thu nhập của hộ gia đình. Hầu hết các nhân
tố đều có mối quan hệ ngược chiều, riêng nhân tố số lượng lao động của hộ gia đình có mối
quan hệ thuận chiều.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt