Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ỨNG DỤNG STEAM TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT CHO TRẺ MẦM NON

Đoàn Anh Chung, Trần Đức Anh, Vũ Thị Đức Hạnh

Tóm tắt


Tóm tắt: Trước sự phát triển không ngừng của xã hội, sự phát triển như vũ bão của cuộc
cách mạng công nghệ 4.0 thì thách thức đặt ra cho giáo dục là đào tạo ra những con người đáp
ứng yêu cầu xã hội của hiện tại và tương lai đang là vấn đề cấp thiết. Đổi mới tư duy trong
giáo dục, thực hiện dạy học tích cực thông qua các phương pháp giáo dục hiện đại là một trong
những chìa khóa mở ra sự thành công của giáo dục. Bài báo trình bày về hướng ứng dụng
STEAM vào các hoạt động giáo dục nghệ thuật trong giáo dục mầm non nhằm góp phần phát
triển toàn diện cho trẻ và hình thành những kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt