Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Đức Ân

Tóm tắt


Tóm tắt: Thái độ học tập của người học là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến
hiệu quả học tập ngôn ngữ thứ 2 hoặc ngoại ngữ. Khi người học có thái độ học tập đúng đắn với
môn học, kết quả học tập cũng dần được cải thiện. Để tìm hiểu thái độ học tập môn tiếng Anh
không chuyên của sinh viên (SV) dân tộc thiểu số (DTTS) tại Trường Đại học Tây Bắc (ĐHTB),
chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với 125 SV năm thứ 1, 2 hệ đại học không chuyên dựa trên
nhận thức về môn học, hứng thú - tình cảm với môn học, và hành vi học tập. Nghiên cứu chỉ ra
rằng đa số SV nhận thức rõ được vai trò quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và công việc
sau này, tuy nhiên thái độ học tập mà các em dành cho môn học chưa cao và tích cực, điều này
dẫn đến kết quả học tập bộ môn này của các em chưa cao. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao thái độ học tập tích cực ở SV, cải thiện chất lượng dạy - học bộ môn Tiếng
Anh không chuyên tại Trường ĐHTB

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt