Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

VẬN DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Lê Thị Thu Hà

Tóm tắt


Tóm tắt: Học phần Lý luận và phương pháp Công tác Đội TNTPHCM là học phần hướng đến
các kỹ năng thực hành các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như hoạt động nghi thức
Đội, hoạt động nghiệp vụ của Đội cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Bài báo tập
trung vào giới thiệu các hướng vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy học phần LL
và PP Công tác Đội TNTPHCM, từ đó nâng cao hiệu quả giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành
Giáo dục tiểu học.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt