Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NÂNG CAO NĂNG LỰC VIẾT TIẾNG VIỆT Ở BÌNH DIỆN TỪ CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Hà Thị Mai Thanh, Nguyễn Hạnh Vân

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu năng lực viết tiếng Việt ở bình diện từ cho sinh viên dân tộc
thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc. Số lượng sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường rất lớn. Với
phương pháp điền dã và phương pháp miêu tả, năng lực viết tiếng Việt ở bình diện từ của sinh
viên được khảo sát qua phiếu khảo sát. Từ đó, bài viết đưa ra những nhận xét về các lỗi dùng từ
mà sinh viên thường mắc phải và định hướng những biện pháp nâng cao năng lực viết tiếng Việt
ở bình diện từ cho sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Tây Bắc.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt