Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

HỒ CHÍ MINH - NHÀ SỬ HỌC CHÂN CHÍNH

Nguyễn Quốc Pháp

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài viết khẳng định Hồ Chí Minh là một nhà sử học chân chính. Thông qua việc nghiên cứu "Hồ Chí Minh toàn tập" chúng tôi làm rõ một số vấn đề sử học có ý nghĩa to lớn về mặt phương pháp luận và nhận thức lịch sử. Đó là cơ sở để khẳng định những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với sự hình thành và phát triển của nền sử học mácxít Việt Nam.
Từ khóa: Hồ Chí Minh; Toàn tập, nhà sử học, sử học macxit.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt