Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Quyên, Nguyễn Thị

  • S. 22 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU TRỒNG THỬ NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG RAU CẢI TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết