Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Lực, Phạm Văn, Việt Nam

 • S. 3 (2015) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  VAI TRÒ CỦA CHI BỘ CỘNG SẢN NHÀ NGỤC SƠN LA TRONG NHỮNG CUỘC VƯỢT NGỤC VÀ ĐẤU TRANH TỰ GIẢI THOÁT CỦA CÁC CHIÊN SĨ CÁCH MẠNG BỊ GIAM CẦM NƠI ĐÂY (1943-1945)
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 15 (2018) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  GÓP PHẦN LÀM RÕ THÊM ÂM MƯU THÂM ĐỘC VÀ TỘI ÁC CỦA TÀN QUÂN THÁI BÌNH THIÊN QUỐC Ở MỘT SỐ TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI BẮC KỲ - VIỆT NAM (1868-1885)
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 13 (2018) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN MỘT SỐ DÂN TỘC VÀ TÊN GỌI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC VIỆT NAM TRONG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐẪ CÔNG BỐ
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 19 (2020) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  CHI BỘ CỘNG SẢN NHÀ NGỤC SƠN LA VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁC NGỘ CÁCH MẠNG TRONG ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC SƠN LA (1939-1945)
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 23 (2021) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
  TRIỀU NGUYỄN VỚI VIỆC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ CHÍNH QUY TẠI CHỖ Ở TÂY BẮC (1802-1890)
  Tóm tắt  PDF (English)  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết