Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Liên, Vũ Thị, Việt Nam

 • S. 14 (2018) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI XÃ NGỌC CHIẾN HUYỆN MƯỜNG LA TỈNH SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 10 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  THỰC TRẠNG CÁC MÔ HÌNH TRỒNG CÂY MACCADAMIA TẠI TỈNH SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 22 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HỌ ĐẬU (FABACEAE) Ở KHU RỪNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG MƯỜNG PHĂNG - PÁ KHOANG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết