Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Khánh, Lê Quốc, Việt Nam

  • S. 18 (2020) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN HẠT NGÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO MÔI TRƯỜNG YẾM KHÍ TỰ NHIÊN
    Tóm tắt  Download (English)
  • S. 28 (2022) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ ÔXY ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM HẠT LÚA GIỐNG TAN HIN SỐP CỘP
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết